IZVEDITE NEPREMIČNINSKI POSEL BREZ SKRBI

Happy old elderly senior grandparents family couple clients signs financial insurance, pension, startup, dealing handshake agent lawyer, agreement with customers on investment contract, bank manager
OSEBNI PRISTOP

Z vsakim naročnikom vzpostavimo individualni odnos v vseh fazah prodaje/nakupa ali oddaje/najema nepremičnine. Na podlagi analize vaših pričakovanj, želja in potreb zasnujemo individualiziran pristop k prodaji ali oddaji vaše nepremičnine. Svetujemo vam pri fizični pripravi nepremičnine na prodajo/oddajo in pri ureditvi pravnih stanj.

Home model. Real estate agents and buyers handshake after signing a business contract, renting, buying, mortgage, loan or home insurance.
KAKOVOSTNE STORITVE

K vsakemu poslu pristopimo visoko poslovno in strokovno. Držimo se visokih moralnih in etičnih načel, pravnih norm, dobrih poslovnih praks in zakonitosti poslovanja. Procese vodimo v skladu z dobrimi poslovnimi praksami, ki jih povzemata v svetu priznana standarda vodenja kakovosti ter okoljski standard.

Asian business person having a meeting with the floor plan of real estate
SKRBNI PREGLED

V izogib neprijetnim posledicam skušamo le-te vnaprej predvideti in na to stranke tudi opozoriti. Skrbno proučimo celotno dokumentacijo in jo primerjamo z dejanskim stanjem. Opravimo pregled vseh strank v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja. V primeru sumljivih okoliščin s stranko ne sklenemo pogodbe oz. ne opravimo transakcije.


PRODAJA

NAKUP

ODDAJA

NAJEM

SPOZNAJTE NAŠ PROCES PRODAJE NEPREMIČNINE

Vaš tel. klic ali e-mail

Zaupajte nam vaše želje in osnovne podatke o nepremičnini, mi pa vam bomo na kratko predstavili način sodelovanja z agencijo ter vas povprašali po konkretnih podatkih o nepremičnini (naslov, parcelna številka, lastništvo). Dogovorili se bomo za prvi sestanek, na lokaciji nepremičnine, ki jo želite prodati.

Preveritev pravnega stanja

Pred prvim ogledom bomo na osnovi vaših podatkov preverili aktualno stanje vaše nepremičnine v uradnih evidencah. 

Ogled nepremičnine, preveritev dejanskega stanja, ponudba

Uradne podatke bomo preverili z dejanskim stanjem. V primeru prodaje stavbe vas bomo prosili za predložitev gradbenega in uporabnega dovoljenja. Če z njima ne razpolagate, ju bomo za vas pridobili. Uradne podatke in podatke iz gradbenega in uporabnega dovoljenja bomo preverili z dejanskim stanjem. Pripravili bomo zapisnik o ogledu nepremičnine. Izročili vam bomo osnutek pogodbe o posredovanju, splošne pogoje poslovanja, cenik in potrdilo o sklenjenem zavarovanju poklicne odgovornosti.

Analiza trga, podpis pogodbe

Na ogledu vam bomo predstavili trenutno stanje trga nepremičnin in našo oceno vrednosti vaše nepremičnine. Pred podpisom pogodbe o posredovanju s stranko določimo končne pogoje prodaje in opravimo pregled stranke-prodajalca. Potrebovali bomo veljavne osebne dokumente vseh lastnikov (prodajalcev) nepremičnine. To vse lahko storimo že na samem ogledu nepremičnine. 

Priprava nepremičnine na prodajo ter trženje 

Po podpisu pogodbe vam svetujemo glede fizične priprave nepremičnine na prodajo, če ne razpolagate z energetsko izkaznico, lahko naročimo izdelavo le-te. Pripravimo načrt oglaševanja, izvedemo fotografiranje in pripravimo marketinško-tehnični opis nepremičnine. Oglas objavimo na portalu Nepremicnine.net, na FB profilih, ki združujejo interesente za nakup nepremičnin, na svoji spletni strani in FB profilu. Pripravimo tudi enomesečno sponzorirano kampanjo na FB omrežju. Potencialne stranke pridobivamo preko oglaševanja agencije in na druge načine. Redno spremljamo odzivnost uporabnikov na spletu in se prilagajamo situaciji.

Komuniciranje s kupci, ogledi, začetna pogajanja

Vsi ogledi so za potencialne kupce brezplačni in jih organiziramo kakor hitro je mogoče. Zasledujemo cilj 24 ur od prejetega klica. S stranko, zainteresirano za nakup, izvedemo začetna pogajanja, ob upoštevanju vaših zahtev. Redno vas obveščamo o željah strank in ko imamo pred seboj resnega kupca, organiziramo sestanek na lokaciji nepremičnine, kjer skupaj razrešimo morebitna odprta vprašanja in se uskladimo glede bistvenih sestavin kupoprodajne pogodbe. V primeru prodaje kmetijskega zemljišča ali gozda opravimo tudi celoten postopek javne objave na pristojni Upravni enoti.

Priprava kupoprodajne pogodbe

Podpisu kupoprodajne pogodbe, ki jo pripravi notar ali pravnik s katerim sodelujemo, sledi cela vrsta aktivnosti, ki so potrebne za varen zaključek transakcije, tako za prodajalca kot tudi kupca. Prodajelec mora prejeti kupnino, kupec pa lastninsko pravico in posest na nepremičnini. Pravočasno morajo biti plačani vsi stroški, takse in dajatve. Prodajalec pokrije stroške priprave kupoprodajne pogodbe in overitev podpisa na kupoprodajni pogodbi, kupec pa stroške notarja za pripravo predloga za vpis v zemljiško knjigo in sodno takso. Zavezanec za napoved davka na promet nepremičnin je prodajalec, plača pa ga lahko tudi kupec, če se to določi s pogoji prodaje. O višini stroškov vas seznanimo na prvem ogledu nepremičnine. 

Primopredaja nepremičnine

Po plačilu celotne kupnine se v roku, določenem v kupoprodajni pogodbi, dogovorimo za točen datum dejanske izročitve nepremičnine, t.j. prenosa posesti, na novega lastnika-kupca. Po pooblastilu prodajalca in ob navzočnosti kupca sestavimo primopredajni zapisnik, izročimo kupcu ključe ter zabeležimo stanje števcev. Uredimo spremembe pri dobaviteljih/distributorjih in v primeru prodaje stanovanja o novem lastniku obvestimo tudi upravnika.